Bedrijfsrichtlijnen

Redactiestatuut

Wij vinden journalistieke onafhankelijkheid en transparantie belangrijk. In dit statuut staan afspraken over de taken en verantwoordelijkheden van de redactie, de verhouding tussen redactie en bestuur, en de manier waarop journalistieke beslissingen worden genomen.

Organogram

Wij vinden een duidelijke organisatiestructuur essentieel voor effectieve communicatie en samenwerking binnen onze organisatie. In dit document staat de hiërarchie en de onderlinge verhoudingen tussen de verschillende afdelingen en medewerkers met daarin functiebeschrijvingen inclusief taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de medewerkers.

Medewerkersovereenkomst

Wij hechten waarde aan heldere afspraken met onze medewerkers. In deze overeenkomst staan de rechten en plichten van zowel de werkgever als de werknemer.

Protocol ongewenst gedrag

Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers een veilige plek hebben om eventuele problemen of klachten te bespreken. In dit protocol staat beschreven hoe medewerkers een vertrouwenspersoon kunnen benaderen.

Codes & Uitgangspunten

Wij streven naar het hoogste niveau van journalistieke integriteit en ethiek. In de bestanden hieronder staan de werkwijzes, richtlijnen en principes waar wij ons aan houden.

Goed bestuur en integriteit

1Twente past de Gedragscode Publieke Omroep 2021 toe. Wij vinden een goed bestuur en integriteit belangrijk. In deze gedragscode staan afspraken over bestuurcultuur, integer handelen, risicobeheersing, verantwoording, het melden van misverstanden en het beloningskader presentatoren publieke omroep.